Llámanos gratis 900 696 558
Escríbenos

Títol de Transportista

T'interessa aquest curs? Et truquem sense
compromis per informar-te 👇

El Títol de Competència Professional per al Transport o Títol de Transportista és obligatori per a tota empresa dedicada al transport de mercaderies o viatgers (a partir de 9 places inclosa la del conductor). A més, aquest curs és obligatori per a propietaris d'autoritzacions de Servei Públic amb més de 3.500 kg de MMA, segons la Llei dOrdenació del Transport Terrestre.

S’entén per competència professional per al transport a la capacitació per a la realització del transport públic de viatgers amb autobús (a partir de 9 places inclosa la del conductor). O el transport de mercaderies en vehicles de més de 3.500 Kg. A aquesta capacitació també se la coneix com acapacitació professional de transport .

Aquesta capacitació pot ser obtinguda per tres vies:

 • Obtenir el certificat de competencial professional que habilita l’activitat de transport públic de mercaderies per carretera. O bé a la de transport públic de viatgers per carretera.
 • A través del grau superior de logística i transport (FP reglada).
 • O bé disposar dins de l’empresa on s’exerceix el treball, d’un professional acreditat com a gestor de transport, que pugui capacitar l’empresa aportant aquest títol.

Per poder acreditar aquest certificat, cal realitzar 2 proves:

 1. Examen tipus Test: 200 preguntes, cadas cuna de les quals comptarà amb 4 respostes alternatives, sobre les matèries que integren el programa. Aquesta prova tindrà una puntuació màxima de 200 punts. Cada pregunta correctament resposta puntuarà 1 punt i cada resposta errònia es penalitzarà amb 1/3 del valor de la resposta correcta.
 2. Prova de supòsits pràctics: 4 supòsits pràctics que requereixin aplicar el coneixement de les matèries que integren el programa a casos concrets. El candidat haurà de triar entre vuit respostes alternatives en cadascun dels supòsits . La prova de supòsits pràctics tindrà igualment una puntuació màxima de 200 punts. Cada supòsit correctament resolt puntuarà 50 punts i cada resposta errònia es penalitzarà amb 1/3 del valor de les respostes correctes. Aquests supòsits estaran diferenciats segons el tipus de modalitat que es vulgui certificar:
  • Interior i internacional de mercaderies.
  • Interior i internacional de viatgers.

Per aprovar lexamen caldrà obtenir una puntuació no inferior a 100 punts, en cadascuna de les dues parts i sumar entre ambdues un 60% de la puntuació total. El temps per a la realització de cadascuna de les proves de què consta l’examen serà de 2 hores. 

Les preguntes versaran sobre els continguts següents:

 • Elements de dret privat.
 • El transportista com a empresari mercantil.
 • Dret social.
 • Dret fiscal.
 • Accés al mercat.
 • Normes dexplotació i tècniques.
 • Seguretat a Carretera.
 • Gestió comercial i financera de lempresa.

Actualment és requisit obligatori estar en possessió d’alguna d’aquestes titulacions:

Títol de Batxiller o equivalent; Títol de tècnic, acreditatiu d’haver superat els ensenyaments d’una formació professional de grau mitjà, sigui quina sigui la professió a què estigui referit; Títol de Tècnic Superior, acreditatiu d’haver superat els ensenyaments d’una formació professional de Grau Superior, sigui quina sigui la professió a què estigui referit; Qualsevol títol acreditatiu dhaver superat un ensenyament Universitari de Grau o Postgrau.

Coneix aquí els detalls per obtenir la teva Targeta de Transport i presentar-te a les proves de Competència de la teva comunitat autònoma. Si no la trobes al següent llistat, solilicita informació i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible. Comptem amb la informació actualitzada per a tota Espanya respecte a les proves deCompetència Professional per al Transport.

Llistat de comunitats autònomes per presentar-te a l’examen de Títol de Transportista:

Si per altra banda, el que vols és ser transportista / conductor professional, informa’t aquí per obtenir el carnet de camió , de tràiler o d’autobús.

El transport és una activitat reglada i regulada a través de LOTT i ROTT. I que podríem diferenciar o dividir en públic i privat:

Públic

Significa que cobraràs per realitzar el transport (persona o mercaderies). Qualsevol persona/empresa pot contractar aquest servei.

Privat

Significa que la teva activitat principal no és el transport, però necessites desplaçar mercaderies o persones per desenvolupar la teva activitat = Transport Privat Complementari. Per exemple, un supermercat, la seva activitat no és el transport, però té flota pròpia per moure les mercaderies, i no pot ser contractada perquè realitzi transports. Per això no és un servei públic.


Títol de Transportista – Mercaderies i Viatgers

4.8/5
320 (Votos)

Per què tenir el títol de transportista?

Infórmate de nuestros cursos bonificados

informa't dels nostres cursos bonificats

 

Tots els cursos d'Academia del Transportista poden ser subvencionats. Malauradament, aquestes bonificacions depenen de les diferents administracions i actualment no hi ha convocatories de subvencions daquest curs. Tampoc no s'esperen en els propers mesos, pero no deixis de visitarnos per comprovar si aquesta situació ha canviat en el futur.


Informa't sobre el Títol de Competencia Professional per al Transport

Omple el seguent formulari i aviat ens posarem en contacte amb tu

Rellena el siguiente formulario y pronto nos pondremos en contacto contigo

T'interessa aquest curs? Et truquem sense
compromis per informar-te 👇

¿Dudas? Contacta con Academia del Transportista o llámanos al 672 035 652


  He leído, entiendo y acepto las condiciones de la política de protección de datos aquí expuestas y los siguientes Términos Legales.

  A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los ficheros titularidad de la Academia del Transportista. La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios que accedan a este formulario de la página web de la entidad. Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante correo electrónico a [email protected]